Játékszabályzat: Richter Anna Díj Facebook nyereményjáték

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

1. A Játék szervezője és Lebonyolítója

1.1. A „Szavazz és nyerj!” elnevezésű játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője, a Richter Gedeon Nyrt. (székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.; cégjegyzékszáma: 01-10-040944; adószáma: 10484878-2-44; a továbbiakban: „Szervező”) megbízásából, a Hanga Trade Kft. (székhelye 2141 Csömör, Móricz Zsigmond u. 12.; cégjegyzékszáma: 13-09-146092; adószáma:14117288-2-13; a továbbiakban: „Lebonyolító”).

1.2. A Játék szervezésével és lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos alábbi feladatokat a Lebonyolító látja el:

- válaszok (a továbbiakban: „Pályázat”) értékelése;

- sorsolás lefolytatása, eredmény megállapítása;

- nyertessel való kapcsolatfelvétel, nyeremény eljuttatása a nyerteshez.

2. A Játék időtartama

2.1. A Játék 2021.10.12-től 2021.11.30-ig tart.

3. Részvételi feltételek

3.1. A Játékban kizárólag azon 18. életévét betöltött, állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár (a továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki:

 • személyes Facebook profillal rendelkezik, és a „Richter Anna Díj” oldal (https://www.facebook.com/richterannadij/ továbbiakban: „Facebook oldal”) kedvelője;
 • elfogadja jelen Szabályzatot.

3.2. A Résztvevő a Játékban való részvételével elfogadja a jelen Szabályzatot, valamint elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített valamennyi feltételt, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.3. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvételnek nem feltétele a Facebook oldal megosztása, azonban a Lebonyolító és az Szervező megköszöni, ha a Résztvevő a Facebook oldal megosztásával hozzájárul a Facebook oldal népszerűsítéséhez.

3.4 A Játékban nem vehet részt a Lebonyolító, munkavállalója, valamint azon személyek, akik munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak a Lebonyolítóval, továbbá mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) 2. pontja szerinti hozzátartozója [1].

4. A Játék leírása

4.1. A Lebonyolító a „Richter Anna Díj” Facebook oldalra feltölt egy találós kérdést. A feltett találós kérdésre a Facebook oldal felületén a kép alatt hozzászólás formájában lehet válaszolni. A hozzászólás a Résztvevő Pályázatának minősül.

A helyesen válaszoló Résztvevők között a jelen Szabályzat 7. pontjában meghatározott nyeremény kerül kisorsolásra. A sorsoláson csak az, a jelen Szabályzat 3. pontjában meghatározott részvételi feltételeknek megfelelő személy vehet részt, aki a Facebook oldalon közzétett találós kérdés alá helyezi el helyes hozzászólását. A válaszadás más módon nem lehetséges. Az ettől eltérő módon megküldött válaszok a sorsoláson nem vehetnek részt. Egy Résztvevőtől egy helyes hozzászólás vehet részt a sorsoláson, függetlenül attól, hogy a Résztvevő hány alkalommal helyezi el a feltöltött kép alatt helyes hozzászólását.

5. A Játék menete

5.1. A Lebonyolító az alábbiaknak megfelelően hirdeti meg a Játékot a Facebook oldalon:

Játék meghirdetésének időpontja:

 1. turnus: 2021.10.18. 11 óra
 2. turnus: 2021.10.25. 11 óra
 3. turnus: 2021.11.08. 11 óra
 4. turnus: 2021.11.15. 11 óra
 5. turnus: 2021.11.22. 11 óra

A helyes választ tartalmazó hozzászólás elhelyezésének határideje:

1. turnus: 2021.10.20. 24 óra

2. turnus: 2021.10.27. 24 óra

3. turnus: 2021.11.10. 24 óra

4. turnus: 2021.11.17. 24 óra

5. turnus: 2021.11.24. 24 óra

A 6. pontban meghatározott soroláson azon Résztvevők vehetnek részt, akik a Facebook oldalon közzétett Játékban a jelen Szabályzat 3. pontjának megfelelnek és a feltett kérdésre a Játék időtartama alatt helyesen válaszoltak.

A kérdésre helyes választ adó Résztvevők között a Játék Lebonyolítója a jelen Szabályzat 7. pontjában meghatározott nyereményt sorsolja ki.

6. A sorsolás

6.1. A Lebonyolító a Játék időtartama alatt a jelen Szabályzatnak megfelelő és helyes válaszokat adó Résztvevők között a véletlenszerűség elvének eleget tevő kézi sorsolással, a jelen Szabályzat 7. pontjában meghatározott nyereményt (a továbbiakban: „Nyeremény”) sorsolja ki az alábbi időpontban:

1. turnus: 2021.10.21.

2. turnus: 2021.10.28.

3. turnus: 2021.11.11.

4. turnus: 2021.11.18.

5. turnus: 2021.11.25.

A győztest a Lebonyolító a sorsolás napján hirdeti ki.

6.2. A Lebonyolító a sorsolás során 1 fő Résztvevőt nyertesként (a továbbiakban: „Nyertes”) és további 1 fő Résztvevőt tartaléknyertesként (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) sorsol ki.

6.3.   A Tartaléknyertes a jelen Szabályzat 8. pontjában írt esetben lesz jogosult a Nyereményre.

6.4. A sorsolás helyszíne a Lebonyolító telephelye (2141 Csömör, Móricz Zsigmond u. 12.).

7. A Nyeremény

7.1. A sorsoláson a Játék turnusaiban az alábbi Nyeremények kerülnek kisorsolásra:

1. turnus: LEGO Creator Expert Virágcsokor (10280)

2. turnus: Reisenthel hűtőtáska

3. turnus: LEGO Creator Expert Virágcsokor (10280)

4. turnus: Reisenthel hűtőtáska

5. turnus: LEGO Creator Expert Virágcsokor (10280)

7.2. A Nyeremény harmadik személyre nem ruházható át, készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

8. A Nyertes/Tartaléknyertes értesítése, kapcsolatfelvétel

8.1. A Nyertest a Lebonyolító a Facebook oldalon (Richter Anna Díj oldalon keresztül) személyes üzenetben értesíti, és a nevét közzéteszi a Facebook oldalon.

Ennek határideje turnusonként:

 1. turnus: 2021.10.21.
 2. turnus: 2021.10.28.
 3. turnus: 2021.11.11.
 4. turnus: 2021.11.18.
 5. turnus: 2021.11.25.

A Nyeremény átadásához a Nyertes részéről további információ megadása szükséges, amelyeket a Lebonyolító a Nyertestől a Facebookon keresztül küldött személyes üzenet útján kér be.

8.2. Amennyiben a Nyertes a Nyeremény átadásához szükséges elérhetőségi adatokat (személyes adatok) nem bocsátja a Lebonyolító rendelkezésére a megkeresésének kiküldését követő 5. (ötödik) nap 24:00 óráig, akkor a Lebonyolító a Nyertest a Játékból kizárja, és a Nyertesre irányadó módon értesíti a sorrendiségnek megfelelően kiválasztott Tartaléknyertest.

8.3. A Tartaléknyertes a Játék Nyertesével, azonos feltételekkel lesz jogosult a Nyereményre. A Tartaléknyertes értesítésére és az értesítés visszaigazolására a jelen Szabályzat 8.2. pontjában, a Nyertes vonatkozásában írtak irányadóak . Amennyiben további Tartaléknyertes már nem áll rendelkezésre, úgy a megmaradt Nyeremény(ek) nem kerül(nek) átadásra.

9. A Nyeremény átadása, átvétele

9.1. A Nyeremény a Nyertes részére – a Facebookon váltott személyes üzenetben egyeztetettek szerint a Magyar Posta Zrt. által biztosított postai küldemény útján kerül átadásra.

9.2. Ha a Nyeremény átadása vagy elküldése a Lebonyolítón kívül álló okból meghiúsul, például a Nyertes téves adatszolgáltatása okán, ezért a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. A Lebonyolító a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem biztosít. A Lebonyolító az át nem vett Nyeremény vonatkozásában jogosult a sorrendiségnek megfelelő Tartaléknyertessel felvenni a kapcsolatot, és részére a jelen pont szerinti szabályok szerint átadni vagy megküldeni a Nyereményt.

9.3. A Nyeremény meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden, legalább korlátozottan cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt, alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.

10. Általános rendelkezések

10.1. A Játékból való kizárására vonatkozó rendelkezések.

10.1.1. Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzat feltételeinek, úgy a Lebonyolító az érintett Résztvevőt a Játékból kizárhatja.

10.1.2. A Lebonyolító a jelen Szabályzat 8.2. pontjában meghatározott rend szerint kizárja a Játékból azt a Nyertest/Tartaléknyertest, aki a Nyeremény átadásához szükséges elérhetőségi adatokat nem bocsátja rendelkezésére.

10.1.2. A Játékból – a Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Résztvevők, akik a Játék szellemiségével ellentétesen nem létező személyre, nem valós adatokkal létrehozott Facebook profillal vesznek részt a Játékban azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással növeljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen és rosszhiszemű magatartást tanúsító Résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Lebonyolítónak okozott.

10.1.3. A Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Nyertest/Tartaléknyertest, aki részére a Nyereményt azért nem lehet eljuttatni, mert az általa megadott személyes adatokról utóbb kiderül, hogy azok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy az adott Nyertesről/Tartaléknyertesről utóbb kiderül, hogy egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt feltételeknek. A Nyertes/Tartaléknyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

10.1.4. A Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bármely Résztvevőt indokolás nélkül kizárjon, vagy a Résztvevők hozzászólását részben vagy egészben törölje, amennyiben az trágár, vagy más jogára, jogos érdekére nézve sértő kifejezést tartalmaz.

10.2. A jelen Szabályzatot a Lebonyolító a https://www.facebook.com/richterannadij/ oldalon teszi közzé. A Lebonyolító a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét.

10.3. A Nyeremény utáni adó- és járulékterheket, valamint az átadással összefüggő költségeket az Szervező fizeti meg. A Nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertest terhelik.

10.4. A Nyertes/Tartaléknyertes a Játékban való részvételével önkéntesen, befolyásmentesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító a Játék sorsolásának eredményeként a nevét a Facebook oldalon történő bejegyzés formájában közzétegye. Az adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos részletes rendelkezéseket a jelen Szabályzat 11. pontja tartalmazza.

10.5. A Lebonyolító a rajta kívül álló okból bekövetkező, a Facebook oldalon felmerülő meghibásodásokért semmilyen módon nem felel, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartozik.

10.6. A Lebonyolító kizárja felelősségét a Nyertes/Tartaléknyertes téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Nyertes/Tartaléknyertes vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

10.7. A Lebonyolító fenntartja a jogot a határidők módosítására, azzal, hogy az esetleges változásokról a Facebook oldalon hozzászólásban értesíti a Résztvevőket, a jelen Szabályzat megfelelő módosításával és közzétételével egyidejűleg. A Szabályzat közzétételével kapcsolatban a jelen Szabályzat 10.2. pontja irányadó.

11. Adatvédelem

11.1. Adatkezelés, adatkezelő, adatfeldolgozó

Az Szervező megbízásából, a Lebonyolító által szervezett Játék lebonyolítása érdekében szükségszerűen sor kerül bizonyos, az alábbiakban részletezett személyes adatok kezelésére.

A személyes adatokat az Szervező, mint adatkezelő, a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó útján kezeli.

Az adatkezelő adatai:

Cégnév: Richter Gedeon Nyrt.

Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.

Cégjegyzékszáma: 01-10-040944

Adószám: 10484878-2-44

Telefonszám: +36 1 5057420

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az adatfeldolgozók adatai:

Cégnév: Hanga Trade Kft.

Székhely: 2141 Csömör, Móricz Zsigmond u. 12.

Cégjegyzékszám: 13-09-146092

Adószám:14117288-2-13

Telefonszám: 06 20 291 1003

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

11.2. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre

A Játékban való részvétel szükségszerűen igényli a Résztvevő bizonyos személyes adatának megadását. Ennélfogva a Résztvevő Facebook profilján használt neve és profilképe az adott hozzászólás mellett azonnal megjelenik és az a Facebook oldalon bárki számára láthatóvá válik. Tekintettel arra, hogy a Facebook oldalon a hozzászólást elhelyező Résztvevő Facebook profiljára a Facebook rákattintással átnavigál, a Résztvevő teljes Facebook profilja a Játék valamennyi Résztvevője, és a Facebook oldal valamennyi látogatója számára könnyen hozzáférhetővé válik. Javasoljuk, hogy ennek tudatában vegyen részt a Játékban.

A kezelt személyes adatok körét a Szervező a Játékban való részvételhez és a Nyeremény Nyertesnek/Tartaléknyertesnek való eljuttatásához szükséges mértékben az alábbiakra korlátozza.

A Játékban Résztvevő esetében:

- Facebook profilon használt név;

- Facebook profil képe;

- Facebook hozzászólás.

A Játékban Résztvevő Nyertes/Tartaléknyertes esetében, a Nyeremény átadása érdekében, a fentieken túl:

- név;

- cím, amelyre a Nyeremény eljuttatását kéri;

- egyéb, a Nyertes/Tartaléknyertes és a Lebonyolító által személyes Facebook üzenetben vagy egyéb kapcsolat-felvételi csatornán keresztül igényelt és önkéntesen megadott adat (például telefonszám).

Amennyiben a Nyeremény után az Szervezőnek járulékfizetési kötelezettsége áll fenn, úgy az Szervező az irányadó adójogszabályokban meghatározott személyes adatok kezelésére is jogosult.

Az Szervező különleges személyes adatokat nem kezel.

11.3. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése kizárólag a Résztvevő (beleértve a Nyertest/Tartaléknyertest) megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulásával, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg.

A Játékban való részvétellel a Résztvevő – aktív, tevőleges ráutaló magatartásával – hozzájárul a Játékkal összefüggő és a Játékban való részvétel célját szolgáló adatkezeléshez.

A Nyertes/Tartaléknyertes Nyeremény átadásával összefüggésben a Lebonyolító által igényelt személyes adatok megadása és a Lebonyolító adatkezelése a Nyertes/Tartaléknyertes önkéntes adatszolgáltatásán alapul.

11.4. Adatfeldolgozás

A Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a Játék lebonyolítása során, azzal kapcsolatban megismert személyes adatokat kizárólag a Játék, illetve a Nyeremény átadása érdekében használja fel, az ahhoz szükséges terjedelemben.

A Lebonyolító egyéb adatfeldolgozót a Játékkal kapcsolatban nem vesz igénybe.

11.5. A személyes adatok tárolása

A személyes adatok elektronikusan, a Lebonyolító szerverén kerülnek tárolásra.

A Lebonyolító személyes adatokat a Nyeremény Nyerteshez/Tartaléknyerteshez való eljuttatásáig vagy az érintett (Résztvevő, Nyertes, Tartaléknyertes) személyes adatok törlésére irányuló kérelme elintézéséig tárolja.

11.6. Az érintett (Résztvevő, Nyertes, Tartaléknyertes) jogai

Adatátadás megtagadása. Az érintett megtagadhatja valamely személyes adatának átadását (például a Nyeremény átadásával kapcsolatos egyeztetés során), ugyanakkor bizonyos adatok hiánya az érintett Játékban való részvételét, a Nyeremény átadásának lehetőségét kizárja. Lásd erre a jelen Szabályzat 8.2. és 10.1.2. pontját.

 • Tájékoztatás kérése. A Szervező, mint adatkezelő, a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó útján az érintett kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről és címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az adattovábbítás jogalapjairól és címzettjeiről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, valamint postai levél útján a következő postai címen: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., mindkét esetben az érintett elérhetőségi adatainak megadásával. A Szervező a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás a Lebonyolítónál is kérhető e-mailben a(z) Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen 2141 Csömör, Móricz Zsigmond u. 12., mindkét esetben az érintett elérhetőségi adatainak megadásával.
 • Adatmódosítás, helyesbítés. Az érintett a Szervezőnél jogosult a megadott adatai módosítását, helyesbítését kérni az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, valamint postai levél útján a következő postai címen: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., mindkét esetben az érintett elérhetőségi adatainak megadásával. A Szervező a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet. Az adatok módosítása és helyesbítése a Lebonyolítónál is kérhető a(z) Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 2141 Csömör, Móricz Zsigmond u. 12., mindkét esetben az érintett elérhetőségi adatainak megadásával.
 • Adatok törlése, zárolása. Az érintett a fentieken kívül a Szervezőtől bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – e-mailben az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. ingyenesen, indokolás nélkül, elérhetőségi adatainak megadásával. A Szervező a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli az érintettet a nyilvántartásából. Az adatok törlése és zárolása a Lebonyolítónál is kérhető a(z) Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, valamint postai levél útján a következő postai címen: 2141 Csömör, Móricz Zsigmond u. 12. mindkét esetben az érintett elérhetőségi adatainak megadásával.
 • Törlés helyett a Szervező zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 • Amennyiben a Szervező az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén a Szervező tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; honlap: http://www.naih.hu; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) történő fordulás lehetőségéről.

 • Tiltakozás. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:
 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szervezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szervező, az adatfeldolgozó vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a kötelező adatkezelés esetét;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Ha az érintett a Szervező döntésével nem ért egyet, illetve ha a Szervező a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat.

12. Facebookkal való kapcsolat

A jelen Játékot a Facebook semmilyen módon nem támogatja, hagyja jóvá vagy szervezi, illetve az semmilyen más módon nem kapcsolódik a Facebookhoz.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy azok a személyes adatok, amelyeket a Játék során megad, nem a Facebook, hanem a Szervező, valamint adatfeldolgozó adatbázisába kerülnek, és a jelen Szabályzat 11. pontjában meghatározott módon kerülnek kezelésre.

Kelt: Budapest, 2021.10.12.

[1]Ptk. 8:1. § (1)

1. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

2. hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.